คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ท11101 ภาษาไทย 1 0/2564 นางศรีวัย พญาปุโรหิต
2 ท12101 ภาษาไทย 2 0/2564 นางศรีวัย พญาปุโรหิต
3 ท13101 ภาษาไทย 3 0/2564 นางศรีวัย พญาปุโรหิต
4 ท14101 ภาษาไทย 4 0/2564 นายอดุลย์ ดวงกางกอ
5 ท14101 ภาษาไทย 4 0/2564 นายอดุลย์ ดวงกางกอ
6 ท15101 ภาษาไทย 5 0/2564 นายอดุลย์ ดวงกางกอ
7 ท16101 ภาษาไทย 6 0/2564 นายอดุลย์ ดวงกางกอ
8 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 0/2564 นางสาวอัจฉรา จ๊ะสิงห์
9 ค12101 คณิตศาสตร์ 2 0/2564 นางสาวอัจฉรา จ๊ะสิงห์
10 ค13101 คณิตศาสตร์ 3 0/2564 นางสาวอัจฉรา จ๊ะสิงห์
11 ค14101 คณิตศาสตร์ 4 0/2564 นายสมศักดิ์ ไอศวรรย์ชัชวาล
12 ค15101 คณิตศาสตร์ 5 0/2564 นายสมศักดิ์ ไอศวรรย์ชัชวาล
13 ค16101 คณิตศาสตร์ 6 0/2564 นายสมศักดิ์ ไอศวรรย์ชัชวาล
14 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0/2564 นายอานนท์ จันทร์ชุม
15 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 0/2564 นายอานนท์ จันทร์ชุม
16 ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 0/2564 นายอานนท์ จันทร์ชุม
17 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 0/2564 นายอานนท์ จันทร์ชุม
18 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 0/2564 นางสาวสุภาวิณี อินเหมอะ
19 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 0/2564 นางดาวเรือง ขาววัด
20 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 0/2564 นางดาวเรือง ขาววัด
21 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 0/2564 นายปฐมพงศ์ อัครพงศ์พิสิฐ
22 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 0/2564 นายปฐมพงศ์ อัครพงศ์พิสิฐ
23 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 0/2564 นายปฐมพงศ์ อัครพงศ์พิสิฐ
24 ส11102 ประวัติศาสตร์ 1 0/2564 นางสาวสุภาวิณี อินเหมอะ
25 ส12102 ประวัติศาสตร์ 2 0/2564 นางสาวสุภาวิณี อินเหมอะ
26 ส13102 ประวัติศาสตร์ 3 0/2564 นางสาวสุภาวิณี อินเหมอะ
27 ส14102 ประวัติศาสตร์ 4 0/2564 นายชิติพัทธ์ เที่ยงมงคลชัย
28 ส14102 ประวัติศาสตร์ 4 0/2564 นายปฐมพงศ์ อัครพงศ์พิสิฐ
29 ส15102 ประวัติศาสตร์ 5 0/2564 นายอดุลย์ ดวงกางกอ
30 ส16102 ประวัติศาสตร์ 6 0/2564 นายสมศักดิ์ ไอศวรรย์ชัชวาล
31 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0/2564 นายชิติพัทธ์ เที่ยงมงคลชัย
32 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0/2564
33 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0/2564 นายชิติพัทธ์ เที่ยงมงคลชัย
34 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0/2564
35 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0/2564 นายชิติพัทธ์ เที่ยงมงคลชัย
36 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0/2564
37 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0/2564 นายชิติพัทธ์ เที่ยงมงคลชัย
38 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0/2564
39 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0/2564 นายชิติพัทธ์ เที่ยงมงคลชัย
40 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0/2564
41 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0/2564 นายชิติพัทธ์ เที่ยงมงคลชัย
42 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0/2564
43 ศ11101 ศิลปะ 1 0/2564 นายปฐมพงศ์ อัครพงศ์พิสิฐ
44 ศ12101 ศิลปะ 2 0/2564 นายปฐมพงศ์ อัครพงศ์พิสิฐ
45 ศ13101 ศิลปะ 3 0/2564 นายปฐมพงศ์ อัครพงศ์พิสิฐ
46 ศ14101 ศิลปะ 4 0/2564 นายปฐมพงศ์ อัครพงศ์พิสิฐ
47 ศ15101 ศิลปะ 5 0/2564 นายปฐมพงศ์ อัครพงศ์พิสิฐ
48 ศ16101 ศิลปะ 6 0/2564 นายปฐมพงศ์ อัครพงศ์พิสิฐ
49 ง11101 การงานอาชีพ 1 0/2564 นางสาวสุภาวิณี อินเหมอะ
50 ง12101 การงานอาชีพ 2 0/2564 นางดาวเรือง ขาววัด
51 ง14101 การงานอาชีพ 4 0/2564 นายชิติพัทธ์ เที่ยงมงคลชัย
52 ง14101 การงานอาชีพ 4 0/2564 นายปฐมพงศ์ อัครพงศ์พิสิฐ
53 ง15101 การงานอาชีพ 5 0/2564 นายอดุลย์ ดวงกางกอ
54 อ11101 ภาษาต่างประเทศ 1 0/2564 นางสาวสุภาวิณี อินเหมอะ
55 อ12101 ภาษาต่างประเทศ 2 0/2564 นางดาวเรือง ขาววัด
56 อ13101 ภาษาต่างประเทศ 3 0/2564 นางสาวสุภาวิณี อินเหมอะ
57 อ14101 ภาษาต่างประเทศ 4 0/2564 นางสาวสุภาวิณี อินเหมอะ
58 อ15101 ภาษาต่างประเทศ 5 0/2564 นางดาวเรือง ขาววัด
59 อ16101 ภาษาต่างประเทศ 6 0/2564 นางดาวเรือง ขาววัด
60 ก46951 แนะแนว 1 0/2564 นายอานนท์ จันทร์ชุม
61 ก57749 แนะแนว 2 0/2564 นางสาวอัจฉรา จ๊ะสิงห์
62 ก57749 แนะแนว 2 0/2564 นางดาวเรือง ขาววัด
63 ก57804 แนะแนว 3 0/2564 นางศรีวัย พญาปุโรหิต
64 ก57829 แนะแนว 4 0/2564 นายชิติพัทธ์ เที่ยงมงคลชัย
65 ก57829 แนะแนว 4 0/2564
66 ก57829 แนะแนว 4 0/2564 นายปฐมพงศ์ อัครพงศ์พิสิฐ
67 ก57849 แนะแนว 5 0/2564 นายอดุลย์ ดวงกางกอ
68 ก57867 แนะแนว 6 0/2564 นายสมศักดิ์ ไอศวรรย์ชัชวาล
69 ก57907 ชุมนุม 1 0/2564 นางสาวสุภาวิณี อินเหมอะ
70 ก57927 ชุมนุม 2 0/2564 นางสาวอัจฉรา จ๊ะสิงห์
71 ก57927 ชุมนุม 2 0/2564 นางดาวเรือง ขาววัด
72 ก57953 ชุมนุม 3 0/2564 นางศรีวัย พญาปุโรหิต
73 ก57984 ชุมนุม 4 0/2564 นายปฐมพงศ์ อัครพงศ์พิสิฐ
74 ก57984 ชุมนุม 4 0/2564 นายชิติพัทธ์ เที่ยงมงคลชัย
75 ก57984 ชุมนุม 4 0/2564
76 ก58005 ชุมนุม 5 0/2564 นายอดุลย์ ดวงกางกอ
77 ก58028 ชุมนุม 6 0/2564 นายสมศักดิ์ ไอศวรรย์ชัชวาล
78 ก58424 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 1 0/2564 นางสาวสุภาวิณี อินเหมอะ
79 ก58523 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 2 0/2564 นางสาวอัจฉรา จ๊ะสิงห์
80 ก58523 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 2 0/2564 นางดาวเรือง ขาววัด
81 ก58544 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 3 0/2564 นางศรีวัย พญาปุโรหิต
82 ก58567 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 4 0/2564 นายชิติพัทธ์ เที่ยงมงคลชัย
83 ก58567 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 4 0/2564
84 ก58567 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 4 0/2564 นายปฐมพงศ์ อัครพงศ์พิสิฐ
85 ก58591 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 5 0/2564 นายอดุลย์ ดวงกางกอ
86 ก58613 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 6 0/2564 นายสมศักดิ์ ไอศวรรย์ชัชวาล
87 ง13101 การงานอาชีพ 3 0/2564 นางศรีวัย พญาปุโรหิต
88 ว11201 วิทยาการคำนวณ1 0/2564 นายชิติพัทธ์ เที่ยงมงคลชัย
89 ว12201 วิทยาการคำนวณ2 0/2564 นายชิติพัทธ์ เที่ยงมงคลชัย
90 ว13201 วิทยาการคำนวณ3 0/2564 นายชิติพัทธ์ เที่ยงมงคลชัย
91 ว14201 วิทยาการคำนวณ4 0/2564 นายชิติพัทธ์ เที่ยงมงคลชัย
92 ว14201 วิทยาการคำนวณ4 0/2564
93 ว15201 วิทยาการคำนวณ5 0/2564 นายชิติพัทธ์ เที่ยงมงคลชัย
94 ว15201 วิทยาการคำนวณ5 0/2564
95 ว16201 วิทยาการคำนวณ6 0/2564 นายชิติพัทธ์ เที่ยงมงคลชัย
96 ว16201 วิทยาการคำนวณ6 0/2564
97 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 0/2564 นายอานนท์ จันทร์ชุม
98 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 0/2564 นายอานนท์ จันทร์ชุม
99 ว11202 วิทยาการคำนวณ 1 0/2564
100 ว12202 วิทยาการคำนวณ 2 0/2564
101 ว13202 วิทยาการคำนวณ 3 0/2564