คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ท11101 ภาษาไทย 1 0/2565 นางศรีวัย พญาปุโรหิต
2 ท12101 ภาษาไทย 2 0/2565 นางศรีวัย พญาปุโรหิต
3 ท13101 ภาษาไทย 3 0/2565 นางศรีวัย พญาปุโรหิต
4 ท14101 ภาษาไทย 4 0/2565 นายอดุลย์ ดวงกางกอ
5 ท15101 ภาษาไทย 5 0/2565 นายอดุลย์ ดวงกางกอ
6 ท16101 ภาษาไทย 6 0/2565 นายอดุลย์ ดวงกางกอ
7 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 0/2565 นางสาวอัจฉรา จ๊ะสิงห์
8 ค12101 คณิตศาสตร์ 2 0/2565 นางสาวอัจฉรา จ๊ะสิงห์
9 ค13101 คณิตศาสตร์ 3 0/2565 นางสาวอัจฉรา จ๊ะสิงห์
10 ค14101 คณิตศาสตร์ 4 0/2565 นายสมศักดิ์ ไอศวรรย์ชัชวาล
11 ค15101 คณิตศาสตร์ 5 0/2565 นายสมศักดิ์ ไอศวรรย์ชัชวาล
12 ค16101 คณิตศาสตร์ 6 0/2565 นายสมศักดิ์ ไอศวรรย์ชัชวาล
13 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0/2565 นายอานนท์ จันทร์ชุม
14 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 0/2565 นายอานนท์ จันทร์ชุม
15 ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 0/2565 นายอานนท์ จันทร์ชุม
16 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 0/2565 นายอานนท์ จันทร์ชุม
17 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 0/2565 นายฐิติพงศ์ ลือชา
18 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 0/2565 นายฐิติพงศ์ ลือชา
19 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 0/2565 นายฐิติพงศ์ ลือชา
20 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 0/2565 นายปฐมพงศ์ อัครพงศ์พิสิฐ
21 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 0/2565 นายปฐมพงศ์ อัครพงศ์พิสิฐ
22 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 0/2565 นายปฐมพงศ์ อัครพงศ์พิสิฐ
23 ส11102 ประวัติศาสตร์ 1 0/2565 นายชิติพัทธ์ เที่ยงมงคลชัย
24 ส12102 ประวัติศาสตร์ 2 0/2565 นายชิติพัทธ์ เที่ยงมงคลชัย
25 ส13102 ประวัติศาสตร์ 3 0/2565 นายชิติพัทธ์ เที่ยงมงคลชัย
26 ส14102 ประวัติศาสตร์ 4 0/2565 นายปฐมพงศ์ อัครพงศ์พิสิฐ
27 ส15102 ประวัติศาสตร์ 5 0/2565 นายปฐมพงศ์ อัครพงศ์พิสิฐ
28 ส16102 ประวัติศาสตร์ 6 0/2565 นายปฐมพงศ์ อัครพงศ์พิสิฐ
29 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0/2565 นายฐิติพงศ์ ลือชา
30 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0/2565 นายฐิติพงศ์ ลือชา
31 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0/2565 นายฐิติพงศ์ ลือชา
32 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0/2565 นายฐิติพงศ์ ลือชา
33 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0/2565 นายฐิติพงศ์ ลือชา
34 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0/2565 นายฐิติพงศ์ ลือชา
35 ศ11101 ศิลปะ 1 0/2565 นายปฐมพงศ์ อัครพงศ์พิสิฐ
36 ศ12101 ศิลปะ 2 0/2565 นายปฐมพงศ์ อัครพงศ์พิสิฐ
37 ศ13101 ศิลปะ 3 0/2565 นายปฐมพงศ์ อัครพงศ์พิสิฐ
38 ศ14101 ศิลปะ 4 0/2565 นายปฐมพงศ์ อัครพงศ์พิสิฐ
39 ศ15101 ศิลปะ 5 0/2565 นายปฐมพงศ์ อัครพงศ์พิสิฐ
40 ศ16101 ศิลปะ 6 0/2565 นายปฐมพงศ์ อัครพงศ์พิสิฐ
41 อ11101 ภาษาต่างประเทศ 1 0/2565 นางดาวเรือง ขาววัด
42 อ12101 ภาษาต่างประเทศ 2 0/2565 นางดาวเรือง ขาววัด
43 อ13101 ภาษาต่างประเทศ 3 0/2565 นางดาวเรือง ขาววัด
44 อ14101 ภาษาต่างประเทศ 4 0/2565 นางสาวภคมน มณีวรรณ์
45 อ15101 ภาษาต่างประเทศ 5 0/2565 นางสาวภคมน มณีวรรณ์
46 อ16101 ภาษาต่างประเทศ 6 0/2565 นางสาวภคมน มณีวรรณ์
47 ก57804 แนะแนว 3 0/2565 นางสาวภคมน มณีวรรณ์
48 ก57804 แนะแนว 3 0/2565 นายฐิติพงศ์ ลือชา
49 ก57849 แนะแนว 5 0/2565 นายอดุลย์ ดวงกางกอ
50 ก57867 แนะแนว 6 0/2565 นายสมศักดิ์ ไอศวรรย์ชัชวาล
51 ก57867 แนะแนว 6 0/2565 นางศรีวัย พญาปุโรหิต
52 ก57907 ชุมนุม 1 0/2565 นายสมศักดิ์ ไอศวรรย์ชัชวาล
53 ก57953 ชุมนุม 3 0/2565 นางสาวภคมน มณีวรรณ์
54 ก57953 ชุมนุม 3 0/2565 นายฐิติพงศ์ ลือชา
55 ก58005 ชุมนุม 5 0/2565 นายอดุลย์ ดวงกางกอ
56 ก58028 ชุมนุม 6 0/2565 นางศรีวัย พญาปุโรหิต
57 ก58544 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 3 0/2565 นางสาวภคมน มณีวรรณ์
58 ก58591 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 5 0/2565 นายอดุลย์ ดวงกางกอ
59 ก58613 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 6 0/2565 นางศรีวัย พญาปุโรหิต
60 ก58613 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 6 0/2565 นายสมศักดิ์ ไอศวรรย์ชัชวาล
61 ง12201 พื้นฐานอาชีพ 2 0/2565 นายชิติพัทธ์ เที่ยงมงคลชัย
62 ง14201 พื้นฐานอาชีพ 4 0/2565 นายชิติพัทธ์ เที่ยงมงคลชัย
63 ง15201 พื้นฐานอาชีพ 5 0/2565 นายอดุลย์ ดวงกางกอ
64 ว11201 วิทยาการคำนวณ1 0/2565 นายชิติพัทธ์ เที่ยงมงคลชัย
65 ว12201 วิทยาการคำนวณ2 0/2565 นายชิติพัทธ์ เที่ยงมงคลชัย
66 ว13201 วิทยาการคำนวณ3 0/2565 นายชิติพัทธ์ เที่ยงมงคลชัย
67 ว14201 วิทยาการคำนวณ4 0/2565 นายชิติพัทธ์ เที่ยงมงคลชัย
68 ว15201 วิทยาการคำนวณ5 0/2565 นายชิติพัทธ์ เที่ยงมงคลชัย
69 ว16201 วิทยาการคำนวณ6 0/2565 นายชิติพัทธ์ เที่ยงมงคลชัย
70 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 0/2565 นายอานนท์ จันทร์ชุม
71 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 0/2565 นายอานนท์ จันทร์ชุม
72 ง13101 การงานอาชีพ 3 0/2565 นายสมศักดิ์ ไอศวรรย์ชัชวาล
73 ง16101 การงานอาชีพ 6 0/2565 นายสมศักดิ์ ไอศวรรย์ชัชวาล