นายประหยัด ทัพธานี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางดาวเรือง ขาววัด

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1

นางสาวบุษกร อุ่นติ๊บ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางศรีวัย พญาปุโรหิต

ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ

นายอดุลย์ ดวงกางกอ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

นางสาวอัจฉรา จ๊ะสิงห์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

นายอานนท์ จันทร์ชุม

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1

นายสมศักดิ์ ไอศวรรย์ชัชวาล

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

นายปฐมพงศ์ อัครพงศ์พิสิฐ

ตำแหน่ง : ครู

นายชิติพัทธ์ เที่ยงมงคลชัย

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

นางสาวภคมน มณีวรรณ์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นายฐิติพงศ์ ลือชา

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

นายยวน สร้อยข่าย

ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า ระดับ 4

นางสาวนภัสสร แซ่ย่าง

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

นายนิวัฒน์ อ้ายจาย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ