สถิตินักเรียน 2566

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 15 12 27 1
ป.2 10 9 19 1
ป.3 19 8 27 1
ป.4 18 21 39 2
ป.5 12 11 23 1
ป.6 17 19 36 1
อ.2 9 2 11 1
อ.3 15 7 22 1
รวม 115 89 204 9

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 15 12 27
ป.2/1 10 9 19 นางดาวเรือง ขาววัด
ป.3/1 19 8 27 นายอานนท์ จันทร์ชุม
ป.4/1 10 10 20 นางสาวภคมน มณีวรรณ์
ป.4/2 8 11 19 นายปฐมพงศ์ อัครพงศ์พิสิฐ
ป.5/1 12 11 23 นายอดุลย์ ดวงกางกอ
ป.6/1 17 19 36 นายสมศักดิ์ ไอศวรรย์ชัชวาล
อ.2/1 9 2 11
อ.3/1 15 7 22 นางสาวบุษกร อุ่นติ๊บ
รวม 115 89 204