สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 22 10 32 1
ป.2 16 25 41 2
ป.3 15 12 27 1
ป.4 21 19 40 2
ป.5 14 18 32 1
ป.6 15 12 27 1
อ.2 4 11 15 1
อ.3 7 8 15 1
รวม 114 115 229 10

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 22 10 32 นายอานนท์ จันทร์ชุม นายนิวัฒน์ อ้ายจาย
ป.2/1 8 13 21 นางดาวเรือง ขาววัด
ป.2/2 8 12 20 นางสาวอัจฉรา จ๊ะสิงห์
ป.3/1 15 12 27 นางศรีวัย พญาปุโรหิต
ป.4/1 11 8 19 นายชิติพัทธ์ เที่ยงมงคลชัย
ป.4/2 10 11 21 นายปฐมพงศ์ อัครพงศ์พิสิฐ
ป.5/1 14 18 32 นายอดุลย์ ดวงกางกอ
ป.6/1 15 12 27 นายสมศักดิ์ ไอศวรรย์ชัชวาล
อ.2/1 4 11 15 นางสาวอารีรัตน์ ผันแก้ว
อ.3/1 7 8 15 นางสาวบุษกร อุ่นติ๊บ
รวม 114 115 229