สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 6 6 12 1
ป.2 21 9 30 1
ป.3 16 24 40 2
ป.4 13 12 25 1
ป.5 19 18 37 1
ป.6 14 18 32 1
อ.3 4 10 14 1
รวม 93 97 190 8

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 6 6 12 นางสาวอัจฉรา จ๊ะสิงห์
ป.2/1 21 9 30 นายอานนท์ จันทร์ชุม
ป.3/1 8 13 21 นางดาวเรือง ขาววัด
ป.3/2 8 11 19 นางสาวภคมน มณีวรรณ์
ป.4/1 13 12 25 นายชิติพัทธ์ เที่ยงมงคลชัย นายปฐมพงศ์ อัครพงศ์พิสิฐ
ป.5/1 19 18 37 นายอดุลย์ ดวงกางกอ นายฐิติพงศ์ ลือชา
ป.6/1 14 18 32 นายสมศักดิ์ ไอศวรรย์ชัชวาล
อ.3/1 4 10 14 นางสาวบุษกร อุ่นติ๊บ
รวม 93 97 190