สถิตินักเรียน 2566

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
รวม 0 0

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.2/1 0 0 0 นางดาวเรือง ขาววัด
ป.3/1 0 0 0 นายอานนท์ จันทร์ชุม
ป.4/1 0 0 0 นางสาวภคมน มณีวรรณ์
ป.4/2 0 0 0 นายปฐมพงศ์ อัครพงศ์พิสิฐ
ป.5/1 0 0 0 นายอดุลย์ ดวงกางกอ
ป.6/1 0 0 0 นายสมศักดิ์ ไอศวรรย์ชัชวาล
อ.3/1 0 0 0 นางสาวบุษกร อุ่นติ๊บ
รวม 0 0 0