สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 11 10 21 1
ป.2 20 8 28 1
ป.3 17 25 42 2
ป.4 14 12 26 1
ป.5 19 19 38 1
ป.6 15 19 34 1
อ.2 13 7 20 1
อ.3 5 7 12 1
รวม 114 107 221 9

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 11 10 21 นางสาวอัจฉรา จ๊ะสิงห์
ป.2/1 20 8 28 นายอานนท์ จันทร์ชุม
ป.3/1 8 13 21 นางดาวเรือง ขาววัด
ป.3/2 9 12 21 นางสาวภคมน มณีวรรณ์
ป.4/1 14 12 26 นายชิติพัทธ์ เที่ยงมงคลชัย นายปฐมพงศ์ อัครพงศ์พิสิฐ
ป.5/1 19 19 38 นายอดุลย์ ดวงกางกอ นายฐิติพงศ์ ลือชา
ป.6/1 15 19 34 นายสมศักดิ์ ไอศวรรย์ชัชวาล
อ.2/1 13 7 20 นางสาวนภัสสร แซ่ย่าง
อ.3/1 5 7 12 นางสาวบุษกร อุ่นติ๊บ
รวม 114 107 221