นายอานนท์ จันทร์ชุม

ครู ค.ศ.1

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 10/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087355XXXX
 • Facebook : Anon Chanchum
 • Email : non_sorry_boy@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลดงมหาวัน
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 6545
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 40432261
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่