นางสาวอารีรัตน์ ผันแก้ว

ครูวิกฤต

 • อายุ 30 ปี
 • อายุราชการ -

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 07/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 085034XXXX
 • Facebook : Areerat-aom@hotmail.com
 • Email : Aom1735areerat@gmail
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลดงมหาวัน
 • ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง
 • ตำแหน่ง : ครูวิกฤต
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1100975
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่