นายฐิติพงศ์ ลือชา

ครูผู้ช่วย

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 20/02/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 088233XXXX
 • Facebook : ฐิติพงศ์ ลือชา
 • Email : paechsnvoa@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลดงมหาวัน
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 6539
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่