นายปฐมพงศ์ อัครพงศ์พิสิฐ

ครูชำนาญการ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 16/04/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 086180XXXX
 • Facebook :
 • Email : phathompong_trum@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลดงมหาวัน
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 6542
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : ATC ลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่