นายประหยัด ทัพธานี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 11/03/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 084952XXXX
 • Facebook : ประหยัด ทัพธานี
 • Email : Prayad1971@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลดงมหาวัน
 • ประเภทบุคลากร : ผู้บริหารสถานศึกษา
 • ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 6529
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : L.T.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่