นายสมศักดิ์ ไอศวรรย์ชัชวาล

ครูชำนาญการ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 31/07/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 061295XXXX
 • Facebook : -
 • Email : somsaknuj027@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลดงมหาวัน
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : S.W.B.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่