นายชิติพัทธ์ เที่ยงมงคลชัย

ครูชำนาญการ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 08/12/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 089261XXXX
 • Facebook : Coolchaidan
 • Email : smongkolchai@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลดงมหาวัน
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : S.S.B.T.C. / S.S.A.T.C

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่