นางสาวอัจฉรา จ๊ะสิงห์

ครูชำนาญการ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 17/03/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 096085XXXX
 • Facebook : achara chasing
 • Email : achara.chasing@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลดงมหาวัน
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 113903
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่