นางดาวเรือง ขาววัด

ครู ค.ศ.1

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 07/08/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 099871XXXX
 • Facebook : daoruang Khaw
 • Email : daorueng0707@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลดงมหาวัน
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 6543
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่