Latest News57010118

โรงเรียนแม่มอญวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สพป.ชร.1 ศึกษาดูงาน

 เมื่อวันที่ 13  ธันวาคม 2564  นายประหยัด ทัพธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูของโรงเรียนอนุบาล
ดงมหาวัน ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนแม่มอญวิทยา เข้าศึกษาดูงาน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ของโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน  เพื่อมุ่งพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน ในปีการศึกษา 2564 ซึ่งโรงเรียนแม่มอญวิทยาประสงค์เข้ารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น-->>นิวัฒน์-ภาพ/ชิติพัทธ์-ข่าว

Comments

0 Comments