Latest News57010118

ประกาศ การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน
เรื่อง รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
----------------------------
ด้วยโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน ตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ 12
ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน
- เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยการบูรณาการเรียนรูู้
- มุ่งเน้นเตรียมความพร้อม และพัฒนาทักษะสมอง EF ด้วยกระบวนการจิตศึกษา
- สร้างทักษะศตวรรษที่ 21 ทักษะการคิด ทักษะการปฏิบัติ ทักษะการใช้ชีวิต
โรงเรียนฯ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา 2563 มีรายละเอียดดังนี้
รับนักเรียนประจำปีการศึกษา รับนักเรียนชั้นอนุบาล 2
- เด็กอายุ 4-5 ปี
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63 เวลา 08:30 – 16:00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
รับนักเรียนประจำปีการศึกษา รับนักเรียนชั้น ป.1
- เด็กอายุย่างเข้าปีที่ 7 ปี หรือ ผ่านการเตรียมความพร้อม จบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา (จบอนุบาล 3 โรงเรียนของรัฐ หรือโรงเรียนเอกชน)
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 10 มี.ค 63 เวลา 08:30 – 16:00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
- รูปถ่ายผู้สมัคร 2 แผ่น
- สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) 1 แผ่น
- สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัครและบิดามารดา) 1 แผ่น
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา มารดา อย่างละ 1 แผ่น
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง (กรณีผู้สมัครไม่ได้อยู่กับบิดามารดา), อื่น ๆ
เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล
สถานที่รับสมัคร
สมัครได้ที่แผนกอนุบาล และห้องธุรการ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน สอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-172126

Comments

0 Comments