Latest News57010118

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

เมื่อวันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน นำโดย นายประหยัด ทัพธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ได้จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ( สมาชิกยุวกาชาด ระดับ 2 ) ประจำปีการศึกษา 2566 ภายในพิธีมีการประดับเครื่องหมายสมาชิกยุวกาชาด เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด และยินดีที่จะอุทิศตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด

Comments

0 Comments