Latest News57010118

การประเมินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

          เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564   นายคำนึง ยากองโค  ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่มอญวิทยา และนายเสกสรรค์ 
สิธิวัน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 1 นายประหยัด ทัพธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน ร่วมประเมินตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาเชียงราย เขต 1 (อำเภอเมือง เวียงชัยและเวียงเชียงรุ้ง) เพื่อดำเนินการคัดเลือกและประเมินข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ของนายชิติพัทธ์  เที่ยงมงคลชัย ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน เพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ในวันที่ 16 มกราคม 2565 “วันครู”ต่อไป-->>นิวัฒน์-ภาพ/ชิติพัทธ์-ข่าว

Comments

0 Comments