Latest News57010118

ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวันจัดประชุมกรรมการสถานศึกษาเพื่อหาแนวทางในการดำเนินโครงการ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 คุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED และ อ.ดร.หม่อมหลวงสรสิริ วรวรรณ คณบดีคณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ และหัวหน้ามูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM Connext ED) พร้อมคณะฯ ร่วมประชุมหาแนวทางการดำเนินโครงการเพื่อมุ่งเป็นศูนย์การเรียนที่สมบูรณ์ โดยโรงเรียนอนุบาลดงมหาวันเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนา ซึ่งดำเนินโครงการ “อุทยานยุวเกษตรกรรม” ภายใต้การสนับสนุนจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จจากการนำโครงการไปขยายผลจนได้รับผลสัมฤทธิ์ และได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงจากโครงการอุทยานยุวเกษตรกรรม เป็นโรงเรียน 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียนในระดับภูมิภาค โรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธจากกิจกรรมจิตศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประถมศึกษาขนาดกลาง โดยมีแผนที่จะพัฒนาโรงเรียนโดยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของ ซีพีออลล์ในปีการศึกษา 2566

 

Comments

0 Comments