Latest News57010118

การฝึกอบรมหลักสูตร ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 8 - 11 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ในนามผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน จำนวน 40 นาย เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ น้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างตสำนึก ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2564 โดยมีนายประหยัด ทัพธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม และคณะวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงราย วิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนอนุบาล ดงมหาวัน เป็นผู้ให้การฝึกอบรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน>>ชิติพัทธ์-ภาพ/ข่าว

Comments

0 Comments