Latest News57010118

กิจกรรมทัศนศึกษาโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน

          โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน  จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ในวันที่  24  ธันวาคม  2564  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียน ซึ่งการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาในครั้งนี้     ได้นำนักเรียนเข้ารับความรู้ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามศาสตร์พระราชา โครงการ "ความสุขของพ่อ" ออร์แกนิคฟาร์มและโฮมสเตย์  ทั้งนี้นักเรียนเข้าชมนิทรรศการของขวัญจากพ่อ, ป่า 3 อย่าง ประโยชน์  4  อย่าง, ทฤษฎีฝนหลวง,  เรียนรู้เรื่องโคก หนอง นา  โมเดล 
ในพื้นที่จัด ฯลฯ เยี่ยมชมห้องนิทรรศการบ้านของพ่อ, การสาธิตทำขนมทองม้วนทะทิสด และได้เขียนบอกเล่าความในใจของน้องๆ ใน “โตขึ้นหนูอยากเป็นและมหกรรมไม้ดอกอาเซียน " แสงสีในดินแดนมหัศจรรย์ " ณ ศูนย์ไม้งามริมกก (ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น) จังหวัดเชียงราย-->>นิวัฒน์-ภาพ/ชิติพัทธ์-ข่าว

Comments

0 Comments