Latest News57010118

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ 2566 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน นำโดยนายประหยัด ทัพธานี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูเเละนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ในโครงการ "Big Project SM plus science camp "เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีให้กับนักเรียนรวมถึงสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของความรู้และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Comments

0 Comments