Latest News57010118

โครงการอบรมอาชีพ “นักเรียนทุนเสมอภาค”

                        วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563   โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 
โดยนายประหยัด ทัพธานี ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดทำโครงการ
อบรมอาชีพ“นักเรียนทุนเสมอภาค” ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ใช้ในครัวเรือน แก่นักเรียนและ
ผู้ปกครองจำนวนทั้งสิ้น 76 คน(นักเรียน 38 คน ผู้ปกครอง 38 คน) เพื่อเป็นส่งเสริมการ
สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ให้กับครอบครัวของนักเรียนที่ได้รับทุนของกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา(กสศ) โดยทางโรงเรียนได้มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดให้กับผู้เข้าร่วมอบรมและ
จะได้จัดจำหน่ายเพื่อต่อยอดโครงการให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

   

Comments

0 Comments