Latest News57010118

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาพร้อมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายประหยัด ทัพธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาพร้อมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ณ วัดบ้านดงมหาวัน เพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและสืบสานประเพณีเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนาสืบไป

Comments

0 Comments