เรียนออนไลน์ภาษาไทย ป.1

Tabs

ภาษาไทย ป.1 หน่วยที่ 1 การอ่านพยัญชนะไทย  https://forms.gle/GaThKmLgbgYE4fcU6

ภาษาไทย ป.1 หน่วยที่ 2 การเขียนพยัญชนะไทย https://forms.gle/7Kfwe5UaJhpyzwRK8